วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินสะโหลดตีพิ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินสะโหลดตีพิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมประชาคมหมู่บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่อบต. ส.อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  

Loading

Continue Reading

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการ                  

Loading

Continue Reading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,033.41 (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม

Loading

Continue Reading

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำส่งขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปล่าปนเปื้อน และขยะอิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำส่งขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปล่าปนเปื้อน และขยะอิเล็กทรอนิกส์) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Loading

Continue Reading

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2 จัดกิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธี วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2 โดยมีคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง

Loading

Continue Reading

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 องค์การลริหารส่วนตำบลป่ากลางจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Loading

Continue Reading

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอดิสร ไชยสุภา ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริการบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.ป่ากลาง,ผู้นำชุมชน, นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166,โรงเรียนมัธยมป่ากลาง,โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง,อสม.,เจ้าหน้าที่รพสต.ป่ากลาง,คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม                      

Loading

Continue Reading

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2 โดยมีรองนายกอบต.ป่ากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางเข้าร่วมประชุมด้วย

Loading

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 องคืการบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Continue Reading

มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน นายธนวรรธ์น กิตติเจริญผล บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดยนายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนางสำเนา  ทองกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน นายธนวรรธ์น กิตติเจริญผล บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.ป่ากลาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 5 โครงการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.ป่ากลาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 5 โครงการ

Loading

Continue Reading

มอบวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ 1.นางรัศมี แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 163 ม.1 ตำบลป่ากลาง 2.นายเช่ง แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 46 ม.6 ตำบลป่ากลาง  

Loading

Continue Reading

การประชุมอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นเจ้าภาพการประชุมอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว โดยนายชนินทร์ พันธุ์เหม เป็นประธาน มีนายก ปลัด และประธานสภาอปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเข้าร่วมประชุม  

Loading

Continue Reading

งานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566

      อบต.ป่ากลาง จัดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สนามโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลป่ากลางให้การต้อนรับ      ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ มะม่วง ลิ้นจี่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น เครื่องเงิน ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปักที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดน่าน โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายนของทุกปีจะมีผลผลิตมะม่วง ลิ้นจี่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับเกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิต และมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา ทำให้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวสวนผลไม้      […]

Loading

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

วันที่ 27 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง เพื่อพิจารณาแผนนสุขภาพ แผนการเงิน และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 8 โครงการ

Loading

Continue Reading

การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ป่ากลาง และนางพรรณิกา มหาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎ์บำรุง ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2    

Loading

Continue Reading