ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 150 total views

 150 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 170 total views

 170 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  316 total views

 316 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพา ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) รายละเอียดดังนี้  280 total views

 280 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นต้นปอ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 304 total views

 304 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอุดมศักดิ์ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 298 total views

 298 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าบ้านนายพลชัย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 292 total views

 292 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลาล้งถึงบ้านนายหวังจั่ว บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 252 total views

 252 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนายพนม ลีนำโชค บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 246 total views

 246 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนายมานิตถึงบ้านนายจงไผ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

 241 total views

 241 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายประวัติถึงบ้านนายสุวัฒน์ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

 230 total views

 230 total views

Read more

ลงประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ บัดนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติมนี้  220 total views,  2 views today

 220 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

 336 total views,  2 views today

Read more