ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาหลวง – น้ำฮาว (นน.ถ. ๕๗-๐๑๓) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 14 total views

 14 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 70 total views

 70 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 210 total views,  2 views today

 210 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 224 total views,  2 views today

 224 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยเฉพาะเจาะจง

 200 total views

 200 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถึงสวนลิ้นจี่ อ.ประชา บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

 244 total views,  2 views today

 244 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิภพ-บ้านนายสมพร บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

 232 total views,  4 views today

 232 total views,  4 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นปอ บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

 232 total views,  2 views today

 232 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าที่หมู่บ้าน-บ้านนายกรวิทย์ อภิวัฒนธัญสิริ บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

 220 total views

 220 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนายพนม ลีนำโชค บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

 188 total views,  2 views today

 188 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพินิจ ถึงบ้านนายประเวศน์ บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

 194 total views,  2 views today

 194 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน (ฐานแผ่) ศพด.1

 534 total views,  2 views today

 534 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 554 total views,  2 views today

 554 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 433 total views

 433 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 445 total views,  2 views today

 445 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 601 total views,  6 views today

 601 total views,  6 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  619 total views

 619 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพา ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) รายละเอียดดังนี้  496 total views,  4 views today

 496 total views,  4 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นต้นปอ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 508 total views,  2 views today

 508 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอุดมศักดิ์ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 500 total views

 500 total views

Continue Reading