ประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

วันทีี่ 28 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะครู และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

                                    

Loading

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Continue Reading

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้การช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Continue Reading

วันที่ 25 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5 / 2566 เพื่อติดตามโครงการ เตรียมสรุปผลการดำเนินโครงการ และจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567

           

Loading

Continue Reading

ประกาศ ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Loading

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านตาหลวง หมู่ ๕ประกาศ ประกวดราคาจ้าง

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือ ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

                              

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง1

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ สวนสุขภาพ

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

รายละเอียดตามเอกสวาร

Loading

Continue Reading

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading