ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

 54 total views

 54 total views

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 42 total views

 42 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

 92 total views

 92 total views

Continue Reading

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำงวดปีงบประมาณ 2565

 102 total views

 102 total views

Continue Reading

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566

 82 total views

 82 total views

Continue Reading

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย  128 total views

 128 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

 160 total views

 160 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

 210 total views

 210 total views

Continue Reading

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2565  242 total views

 242 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

 300 total views

 300 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2566

 190 total views

 190 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ กู้ภัย)

 408 total views,  2 views today

 408 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  405 total views,  2 views today

 405 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

เ  683 total views

 683 total views

Continue Reading