แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2565  22 total views,  4 views today

 22 total views,  4 views today

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

 66 total views,  2 views today

 66 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2566

 14 total views,  6 views today

 14 total views,  6 views today

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ กู้ภัย)

 110 total views

 110 total views

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  233 total views,  6 views today

 233 total views,  6 views today

Continue Reading

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

เ  441 total views,  2 views today

 441 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาสผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ

 236 total views

 236 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 234 total views,  2 views today

 234 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 246 total views,  4 views today

 246 total views,  4 views today

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 198 total views,  2 views today

 198 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง

 214 total views,  2 views today

 214 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  418 total views

 418 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

 436 total views,  2 views today

 436 total views,  2 views today

Continue Reading

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค) ครั้งที่ 19

 371 total views,  2 views today

 371 total views,  2 views today

Continue Reading