ดาวน์โหลดเอกสาร  1. หนังสือมอบอำนาจ  2. หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่   3. คำแนะนำสำหรับยืนสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โดยจะเริ่มสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยื่นคำร้องของลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ โดยจะเริ่มสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง…

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)