ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เดือน กันยายน 2561 เดือน สิงหาคม 2561 เดือน กรกฎาคม 2561 เดือน มิถุนายน 2561 เดือน พฤษภาคม 2561 เดือน เมษายน 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เดือน มกราคม 2561 เดือน ธันวาคม 2560 เดือนตุลาคม 2560 123 total views, 6 views today

123 total views, 6 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ (ภาค ค) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

192 total views, 6 views today

192 total views, 6 views today

Read more

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด ในหนังสือนำส่ง เกี่ยวกับวันเวลารับสมัคร ได้ระบุ วันเวลารับสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 เมษายน 2561 ข้อเท็จจริงตามประกาศ ได้ระบุวันสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงขอยายระยะเวลารับสมัครและวันเวลาสอบ ดังนี้ วันรับสมัคร วันที่ 2 – 9 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 เมษายน 2561 กำหนดวันเวลาในการสอบคัดเลือก สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบภาคปฏิบัติ วัะนที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.0 – 12.00

156 total views, 6 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 201 total views, 3 views today

201 total views, 3 views today

Read more

เชิญบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพ  แบบคำขอบริจาคและแบบขอยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพ   153 total views, 3 views today

153 total views, 3 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...