โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหาร กำนันตำบลป่ากลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย  228 total views,  4 views today

 228 total views,  4 views today

Read more

13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิตร  753 total views

 753 total views

Read more

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563  238 total views

 238 total views

Read more

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง กองทุน สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ป่ากลาง และรพสต.ป่ากลาง โดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานมอบ บ้านให้นางป้า แซ่โซ้ง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง  253 total views

 253 total views

Read more

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  281 total views

 281 total views

Read more

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1,2

วันที่ 17 กันยายน 2563 ท่านวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1, 2 ทั้งสองศูนย์โดยท่านประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับ      253 total views

 253 total views

Read more

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day วันที่ 14 สิงหาคม 2563 อบต.ป่ากลาง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนตำบลป่ากลาง ประมาณ 350 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลป่ากลางทุกหมู่บ้าน ปริมาณขยะ 473 กิโลกรัม      434 total views

 434 total views

Read more

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณารับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  334 total views

 334 total views

Read more

สืบสานประเพณีสะโหลดตีพิ ประจำปีงบประมาณ 2563

สืบสานประเพณีสะโหลดตีพิ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 บ้านตาหลวง หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประวัติความเป็นมาของประเพณีตีพิ “ตีพิ” เป็นประเพณีของชนเผ่าลั๊วะซึ่งจะตีในระหว่างการแบกข้าวเปลือกกลับบ้าน เป็นการเรียกขวัญข้าวออกจากไร่เพื่อนำไปเก็บยังยุ้งฉางที่บ้านหรือพื้นที่ ทำกินที่ใกล้กับไร่ของตน ชาวลั๊วะในสมัยก่อนจะทำพิธีนี้ในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่เดิมนั้นการเรียกขวัญข้าวก็คือการแบกข้าวเปลือกซึ่งบรรจุในกระบง หรือบางบ้านก็จะบรรจุลงในถุงย่ามที่ทอด้วยผ้า สาเหตุที่ต้องมีการตีพิระหว่าง การแบกกระสอบข้าวกลับบ้านนั้นก็เพื่อให้เกิดความสบายใจไม่เหน็ดเหนื่อย และอีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินในขณะที่กำลังแบกข้าวเปลือกซึ่งมีน้ำหนักมากอีกด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าถึงที่หมายไวในสมัยก่อนชาวลั๊วะจะต้องแบกข้าว เปลือกเดินเรียงตามกันเป็นแถว ใช้เวลาหลายชั่วโมง กว่าจะทยอยขนข้าวกลับบ้านต้องใช้เวลานานอยู่หลายวันข้าวจึงจะหมด ซึ่งในระหว่างการแบบข้าวเปลือกนั้นผู้ที่แบกก็จะทำการตีพิไปด้วยเสียงตีพิก็ จะดังก้องตามไหล่เขา ซึ่งก็จะมีการเรียกพิไปตามขนาดของไม้ไผ่ ไม้พิตัวที่ยาวที่สุดคู่แรกเรียกว่า พิตัวแม่ และอีกสามคู่ที่เหลือเรียกว่าพิตัวลูก ใช้จำนวนผู้ตีทั้งหมด 4 คน คนละ 2 อัน ทำจากไม้ไผ่ และแต่ละคนก็จะมีไม้สำหรับตี คนละ 1 อัน ทำมาจากไม้สบู่ดำ ก่อนที่จะมีการตีพิจะมีพิธีที่มาจากความเชื่อของชนเผ่าลั๊วะดังต่อไปนี้ 1. พิธีหาพื้นที่ปลูกข้าว เรียกว่า ”พิธีและแซ” 2. พิธีปลูกข้าวหรือใส่พันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกลงในหลุมเตรียมปลูก เรียกว่า “พิธีแซ่ดแซ” 3. พิธีสู่ขวัญข้าว เรียกว่า ”พิธีซะโหลด” 4. พิธีสู่ขวัญข้าวที่ออกรวงชาวบ้านเรียกพิธีสู่ขวัญดอกข้าว เรียกว่า “รางซา” 5. พิธีนำข้าวใหม่ไปเซ่นเจ้าที่ เรียกว่า “ค่าวเม่า” (คั่วข้าวเม่า) 6. สุด ท้ายเป็นพิธีการตีพิ เรียกว่า “เลิกกรอง” ซึ่งชาวลั๊วะเรียกกันว่าพิธีดอกด้ายดอกแดง

 286 total views,  2 views today

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เข้าร่วมงานรัฐพิธีอำเภปัว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563      1,304 total views

 1,304 total views

Read more

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

อบต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2563  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด จรณธมฺโม) มาเป็นประธานพิธีเติมน้ำลงใต้ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  ท่านนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน อาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้  อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ประธานชมรมคนรักษ์ ป่า น่าน นายกประกอบ แสนทรงสิริ รองนายก ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการทำธนาคารน้ำใต้ดินตำบลป่ากลาง เพื่อเติมน้ำลงดิน แก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลป่ากลางอย่างยั่งยืน      1,290 total views

 1,290 total views

Read more

ถวายเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ อาศรมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน    310 total views,  2 views today

 310 total views,  2 views today

Read more