ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง

นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต. นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2564 เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะของตำบลป่ากลาง ในการหาสถานที่รองรับการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้ โดยทุกคนต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จ  18 total views,  2 views today

 18 total views,  2 views today

Read more

ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2  38 total views

 38 total views

Read more

ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง  106 total views,  2 views today

 106 total views,  2 views today

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล  90 total views,  4 views today

 90 total views,  4 views today

Read more

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 จุด บริเวณอ อบต.ป่ากลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สาธารณะของหมู่บ้าน และบ้านของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกและแก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตําบลป่ากลางได้อย่างยั่งยืน 3. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรืนและสามารถเก็บน้ำฝนลงใต้ดินทําให้มีน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือกันของคนในชุมชน 5. เพื่อเป็นจุดสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและสามารถให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายผลต่อไป  78 total views,  2 views today

 78 total views,  2 views today

Read more

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ 1.อาศรมพระธรรมจาริกป่ากลาง 2.หมู่ 7 ห้องพักสวนมะม่วง 3. หมู่ 6 บ้านที่กักตัว  60 total views,  4 views today

 60 total views,  4 views today

Read more

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง    64 total views,  4 views today

 64 total views,  4 views today

Read more

ชุดฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 5 ออกปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ชุดฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 5 ออกปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง  88 total views,  2 views today

 88 total views,  2 views today

Read more

ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลป่ากลาง โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบป่ากลาง  262 total views,  14 views today

 262 total views,  14 views today

Read more

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  60 total views,  2 views today

 60 total views,  2 views today

Read more

ชุดทำลายเชื้อ ชุดที่ 1 ออกปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.ทีมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ของ อบต.ป่ากลางออกปฎิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กรณีประชากร หมู่ 3 กลับจากกรุงเทพ และแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเข้ากักตัวทันที่สวนยางพารา และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นบวกและต่อมาทางรพ.ปัวได้มารับตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ รพ.ปัว แล้วต่อด้วยชุดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบต.ป่ากลางปฎิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย    88 total views,  2 views today

 88 total views,  2 views today

Read more

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อ ชุดที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อ ชุดที่ 3 อบต.ป่ากลาง เข้าทำความสะอาดพื้นที่คุ้มเฟื่องฟ้า บ้านสวนทราย หมู่ 6 เพื่อเตรียมสถานที่ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลน่าน 2 ราย แรกกลับบ้านได้แล้ว  46 total views

 46 total views

Read more

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว จำนวน 29 ครัวเรือน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 อบต.ป่ากลาง นำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่สมพงษ์ ทิวานันท์ ผู้ช่วย อสม. บ้านสวนทราย หมู่ 6 มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว จำนวน 29 ครัวเรือน บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6    147 total views

 147 total views

Read more

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 15 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทุกคน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ สสจ.น่าน สสอ.ปัว รพ.สมเด็จพระยุพระราชปัว รพสต.ป่ากลาง เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 15 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทุกคน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  99 total views

 99 total views

Read more

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ รพสต.ป่ากลาง สสอ.ปัว สสจ.น่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงคุ้มเฟื่องฟ้า บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง  139 total views

 139 total views

Read more

บริจาคน้ำดื่ม น้ำพริก และมอบอาหารให้กับผู้กักตัว

อบต.ป่ากลาง นำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ทุกคน และผู้มีน้ำใจร่วม บริจาคน้ำดื่ม น้ำพริก และมอบอาหารให้กับผู้กักตัว จำนวน 32 ครัวเรือน จำนวนประชากร 193 คน ณ คุ้มเฟื่องฟ้า บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง    203 total views,  2 views today

 203 total views,  2 views today

Read more