การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีสมาชิกสภาฯ ห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน  42 total views,

 42 total views,  4 views today

Read more

ประชุมสภาครั้งแรก

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดวลา 09.00 น. นายอำเภอปัวเรียกประชุมสภาครั้งแรก หลังจาก กกต.น่าน รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ป่ากลาง เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  69 total views,  2 views today

 69 total views,  2 views today

Read more

เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ ตำบลป่ากลาง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.ป่ากลาง รับหีบเลือกตั้งหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ เสร็จและรวมผลคะแนนก่อนรายงานผล กกต.น่าน  194 total views

 194 total views

Read more

มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคระกรรมการหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    178 total views,  2 views today

 178 total views,  2 views today

Read more

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมป่ากลาง    178 total views,  4 views today

 178 total views,  4 views today

Read more

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ป่ากลาง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. และนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง และพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกันเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ป่ากลาง เพื่อเชิญชวนประชาชนตำบลป่ากลางไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28

 176 total views,  2 views today

Read more

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง

นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต. นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง ระหว่างวันที่

 152 total views,  2 views today

Read more

ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2  178 total views

 178 total views

Read more

ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง  304 total views,  4 views today

 304 total views,  4 views today

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล  350 total views,  2 views today

 350 total views,  2 views today

Read more

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 จุด บริเวณอ อบต.ป่ากลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สาธารณะของหมู่บ้าน และบ้านของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกและแก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตําบลป่ากลางได้อย่างยั่งยืน

 368 total views,  2 views today

Read more

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ 1.อาศรมพระธรรมจาริกป่ากลาง 2.หมู่ 7 ห้องพักสวนมะม่วง 3. หมู่ 6 บ้านที่กักตัว  270 total views,

 270 total views,  2 views today

Read more

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง    284 total views,  4 views today

 284 total views,  4 views today

Read more

ชุดฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 5 ออกปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ชุดฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 5 ออกปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลป่ากลาง  280 total views,  2 views today

 280 total views,  2 views today

Read more

ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลป่ากลาง โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบป่ากลาง

 556 total views

Read more

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  276 total views,  2 views today

 276 total views,  2 views today

Read more