ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้นถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 total views, no views today

18 total views, no views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๙๗,๙๔๘.๗๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 135 total views, 3 views today

135 total views, 3 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปวันรัตน์ถึงบ้าน นางเฉ่า บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปวันรัตน์ถึงบ้าน นางเฉ่า บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๘๔,๒๒๑.๖๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 111 total views, no views today

111 total views, no views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร แซ่ว่าง บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร แซ่ว่าง บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๑,๙๗๐.๖๑ บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 111 total views, no views today

111 total views, no views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้าหลังบ้านนายเซ้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้าหลังบ้านนายเซ้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๔๔,๗๘๓.๙๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 120 total views, 6 views today

120 total views, 6 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...