ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  50 total views,  4 views

 50 total views,  4 views today

Read more

ประกาศราคากลาง ปปช . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

ประกาศราคากลาง ปปช . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 167 total views,  2 views today

Read more

ประกาศแผนจัดหาพัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  238 total views,  2 views today

 238 total views,  2 views today

Read more

ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

 224 total views,  4 views today

Read more

ประกาศแบบประกาศราคากลาง (บก.01) ของ ปปช โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง

ประกาศแบบประกาศราคากลาง (บก.01) ของ ปปช โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 – 5 เมตร ยาว 2,935

 285 total views,  2 views today

Read more

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านตีนตก)

ประกาศแบบประกาศราคากลาง (บก.01) ของ ปปช โครงการปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านตีนตก) ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,857,000.- บาท

 261 total views

Read more

ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 461,536.57 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  284 total views

 284 total views

Read more

โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 392,253.92 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  246 total views

 246 total views

Read more

โครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 873,738.46 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 795,000.00

 258 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 1,0544,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 635,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  212 total views

 212 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 160,900.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 156,000 .00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 214 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ทีี่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 211 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 529,800.00 บาท และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  193 total

 193 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 471,192.59 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติ่มดังนี้  205 total views

 205 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 360,237.05 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  183 total views

 183 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 121,793.02 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  206 total views,  2 views today

 206 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมุ่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 192,605.69 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  212 total views

 212 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 5,512,086.36 บาท วงเงินที่ได้รับและองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินราคา 5,264,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม  288 total

 288 total views

Read more