องค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6 ราคากลาง 418,400.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ กช. 05/2559 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2.ปรับปรุงราคา  3. ราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำล้น อ่าง กสช. หมู่ที่ 7 งบประมาณ 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง 131,900.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 20/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านขวา บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 264,946.48 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 266,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 25/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านซ้าย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 157,311.97 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ราคากลาง 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 24/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

โครงการถนนหินคลุก ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านกำนัน บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 75,344.16 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 75,600.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 23/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

โครงการถนนหินคลุก ทางเข้าบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 263,911.53 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 265,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 22/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม  1. ประกาศ  2.ราค ากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ราคากลาง 156,670.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อทำการจัดจ้างตามโครงการนี้ คือ 93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 11/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ม่านปรับแสง 1.1 ขนาดกว้าง 2.53 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 26 ชุด ราคาชุดละ 1,647 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 42,822.- บาท 1.2 ขนาดกว้าง 1.30 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละ 846.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,076.- บาท กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560…