ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 461,536.57 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  48 total views

 48 total views

Read more

โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 392,253.92 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  36 total views

 36 total views

Read more

โครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 873,738.46 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 795,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  56 total views

 56 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 1,0544,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 635,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  58 total views

 58 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 160,900.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 156,000 .00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้   58 total views

 58 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ทีี่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  75 total views,  2 views today

 75 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 529,800.00 บาท และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  49 total views

 49 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 471,192.59 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติ่มดังนี้  61 total views

 61 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 360,237.05 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  61 total views

 61 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 121,793.02 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  68 total views

 68 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมุ่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 192,605.69 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  70 total views

 70 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 5,512,086.36 บาท วงเงินที่ได้รับและองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินราคา 5,264,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม  134 total views

 134 total views

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้าย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง.โทรศัพท์. 054-718-427 ต่อ 3โทรสาร. 054-718-426  235 total views

 235 total views

Read more

ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 341,000 บาท วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้    252 total views

 252 total views

Read more