โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 650,778.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 623,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเส้นประชารัฐอ่างหัวใจถึงบ้านนายชานุพงษ์ ชมพูเจริญกิจ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเส้นประชารัฐอ่างหัวใจถึงบ้านนายชานุพงษ์ ชมพูเจริญกิจ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 540,168.10 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 524,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 615,363.81 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 597,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจูน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจูน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 357,567.47 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 347,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 556,480.21 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 541,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 (หมอน 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 (หมอน 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 761,451.56 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสิบหกสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 742,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 976,721.12 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์ถ้วน) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 948,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 849,168.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ ราคากลาง

Read more

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 งบประมาณ 623,000 บาท ราายละเอียดเพิ่มเติม ร่าง TOR ค่า k  คำนวณราคากลาง ราคากลาง ปปช. ราคากลางถนน คสล. แบบแปลน

Read more

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 597,000 บาท ราายละเอียดเพิ่มเติม ร่าง TOR ค่า k  คำนวณราคากลาง ราคากลาง ปปช. ราคากลางถนน คสล. แบบแปลน

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...