ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยวิชาญถึงหน้าบ้านอาจารย์พนม)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยวิชาญถึงหน้าบ้านอาจารย์พนม) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 280,948.38 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 117 total views, no views today

117 total views, no views today

Read more

ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 135,943.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 123 total views, 3 views today

123 total views, 3 views today

Read more

ปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลางด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 306,903.95 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาในราคา ไม่เกิน 299,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 129 total views, 6 views today

129 total views, 6 views today

Read more

ก่อสร้างถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื่องฟ้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื่องฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 363,958.42 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างในราคาไม่เกินจำนวน 353,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 120 total views, no views today

120 total views, no views today

Read more

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 283,506.13 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างในราคาไม่เกิน 235,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 111 total views, no views today

111 total views, no views today

Read more

ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 96 total views, no views today

96 total views, no views today

Read more

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายพนม ลีนำโชค (ไซโลข้าวโพด) บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านนายพนม ลีนำโชค (ไซโลข้าวโพด) บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 358,380.26 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 99 total views, no views today

99 total views, no views today

Read more

ปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าบ้านนายสุรเดช ถึง บ้านผู้ใหญ่สมชาย)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าบ้านนายสุรเดช ถึง บ้านผู้ใหญ่สมชาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 797,483.41 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 108 total views, 3 views today

108 total views, 3 views today

Read more

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 26,039.98 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 96 total views, 3 views today

96 total views, 3 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,717.42 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 108 total views, 3 views today

108 total views, 3 views today

Read more