ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 341,000 บาท วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้    18 total views,  18 views today

 18 total views,  18 views today

Read more

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ 57-002 สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ 57-002 สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ ๕๗-๐๐๒ สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่ากลาง ทำผิวจราจรแผสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๓ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ป่ากลางราคากลาง จำนวน ๑,๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  24 total views,  2 views today

 24 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,626,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  63 total views,  2 views today

 63 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,594,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  171 total views

 171 total views

Read more

โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 377,632.15 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)  243 total views,  6 views today

 243 total views,  6 views today

Read more

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายประวัติ คีรีธีรกุลถึงบ้านนายสุวัฒน์ คีรีธีรกุล บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

 252 total views

 252 total views

Read more