ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเปิน

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน    103 total views

 103 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ คือ  ๒,๗๑๖,๔๐๑.๙๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  521 total views

 521 total views

Read more

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๔๐๑.๙๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  139 total views

 139 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายป่ากลาง – บ้านนานิคม หมู่ที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายป่ากลาง – บ้านนานิคม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  255 total views

 255 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๙๗,๙๔๘.๗๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม  264 total views

 264 total views

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...