ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

อบต.ป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 596,518.90 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ  ราคากลาง  ราคากลาง ปปช.  แบบแปลน  ค่า K 

Read more

วิธีเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.ป่ากลาง มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ราคา 106,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

อบต.ป่ากลาง ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ราคา 964,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศ  ราคากลาง  แบบ ปร.4-5

Read more

ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4

อบต.ป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4 ราคา 711,900 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. แบบ ปร.4-5

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 651,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศสอบราคา 2. ราคากลาง 3. แบบ ปร.4 4. แบบ ปร.5-6 5. เอกสาร Ebidding

Read more

วิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2

อบต.ป่ากลาง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2  จำนวน 149,300 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ราคากลาง   2. แบบ ปร.4-5

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ามีฝาปิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที วราคมเดชา คุ้มที่ ๖ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ามีฝาปิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที วราคมเดชา คุ้มที่ ๖ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ 2.ราคากลาง 3.ปร.4 ปร.5 ปร.6

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ 2.ราคากลาง 3.ปร.4 ปร.5 ปร.6  

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...