ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๖,๗๖๖.๐๙ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง  แบบสรุปราคากลาง แบบแปลน

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. เข้า ซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. เข้า ซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 636,766.09 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหก บาทเก้าสตางค์ถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ร่าง TOR  2. ร่างขอบเขตงาน 3. ราคากลาง 4. แบบสรุปราคากลาง 5. แบบแปลน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านตาหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

อบต.ป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 596,518.90 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ  ราคากลาง  ราคากลาง ปปช.  แบบแปลน  ค่า K 

Read more

วิธีเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.ป่ากลาง มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ราคา 106,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

อบต.ป่ากลาง ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ราคา 964,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศ  ราคากลาง  แบบ ปร.4-5

Read more

ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4

อบต.ป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4 ราคา 711,900 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. แบบ ปร.4-5

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 651,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศสอบราคา 2. ราคากลาง 3. แบบ ปร.4 4. แบบ ปร.5-6 5. เอกสาร Ebidding

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...