ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

57 total views, 3 views today

57 total views, 3 views today

Read more

ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

45 total views, 3 views today

45 total views, 3 views today

Read more

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ราคากลางที่ตั้งไว้ 493,165.60- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 111 total views, no views today

111 total views, no views today

Read more

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ณ อ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ราคากลางที่ ตั้งไว้ ๕๐๓,๔๘๗.๖๔ บาท (ห้าแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 84 total views, 3 views today

84 total views, 3 views today

Read more

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ราคากลางที่ตั้งไว้ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน 487,619.09- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 81 total views, no views today

81 total views, no views today

Read more