ประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Continue Reading

ประกาศ ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Loading

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือ ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

                              

Loading

Continue Reading

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านจูน หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุ บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

   

Loading

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

         

Loading

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พ.ศ.2566

           

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

       

Loading

Continue Reading