โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 (หมอน 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ ๒ (หมอน ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลาง ๗๔๖,๓๙๘.๖๙ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๗๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถว้น) รายละเอียดเพิ่มเติม

 493 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...