โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 377,632.15 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)

 243 total views,  6 views today

Leave a Reply