ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด ในหนังสือนำส่ง เกี่ยวกับวันเวลารับสมัคร ได้ระบุ วันเวลารับสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 เมษายน 2561 ข้อเท็จจริงตามประกาศ ได้ระบุวันสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงขอยายระยะเวลารับสมัครและวันเวลาสอบ ดังนี้

 1. วันรับสมัคร วันที่ 2 – 9 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 เมษายน 2561
 3. กำหนดวันเวลาในการสอบคัดเลือก
  1. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 4. สอบภาคปฏิบัติ วัะนที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.0 – 12.00 น.
 5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 6. ประกาศผลการสอบใน วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
  สำหรับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศเดิม  รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply