งานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

      อบต.ป่ากลาง จัดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สนามโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลป่ากลางให้การต้อนรับ
      ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ มะม่วง ลิ้นจี่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น เครื่องเงิน ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปักที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดน่าน โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายนของทุกปีจะมีผลผลิตมะม่วง ลิ้นจี่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับเกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิต และมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา ทำให้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวสวนผลไม้
      องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางร่วมกับกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ส่งออกตำบลป่ากลาง ได้กำหนดจัดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร กระตุ้นการตลาดซื้อขายผลผลิตไม้ผลในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีในเขตพื้นที่ตำบลป่ากลาง และการท่องเที่ยวตำบลป่ากลางให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งมีเวทีสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และสาธารณะชนในเรื่อง”การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ” และการแสดงบนเวที การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วง และลิ้นจี่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ภายในงาน

Loading

Leave a Reply