ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๖,๗๖๖.๐๙ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ราคากลาง 
  4. แบบสรุปราคากลาง
  5. แบบแปลน

Loading

Leave a Reply