ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ บ้านนายก้อน เขื่อนเมืองไปท้ายหมู่บ้าน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายนํ้าบ้านนํ้าเปิน หมู่ที่ ๑ บ้านนายก้อน เขื่อนเมืองไปท้ายหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๘๐๗,๒๑๑.๒๑ บาท (แปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๗๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply