ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมู่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมุ่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 192,605.69 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply