ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply