ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสัญชาติถึงบ้านนายไพศาล บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสัญชาติถึงบ้านนายไพศาล บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลาง ๖๗๑,๓๓๐.๗๗ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๖๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply