โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ้านนายแก่นเพิ่มเติม บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ้านนายแก่นเพิ่มเติม บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๔๗๐.๓๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply