โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายผัด ณ ชน ถึงบ้านห้วยทรายขาวน้อย) บ้านจูน หมู่ที่ ๔

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายผัด ณ ชน ถึงบ้านห้วยทรายขาวน้อย) บ้านจูน หมู่ที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๖,๒๑๐.๗๒ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply