โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๘๓.๘๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์ถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างไม่เกินราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

Loading

Attachments

Leave a Reply