โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 849,168.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง

Loading

Leave a Reply