โครงการถนนหินคลุก ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านกำนัน บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการถนนหินคลุก ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านกำนัน บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 75,344.16 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 75,600.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 23/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

Loading

Leave a Reply