โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ 57-002 สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ 57-002 สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ ๕๗-๐๐๒ สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่ากลาง ทำผิวจราจรแผสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๓ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ป่ากลางราคากลาง จำนวน ๑,๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply