โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 608 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...