ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๔๐๑.๙๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบ
สตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 1,035 total views,  6 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...