โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านขวา บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1

โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านขวา บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 264,946.48 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 266,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 25/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

204 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...