ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓ ณ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply