ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ณ อ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ราคากลางที่ ตั้งไว้ ๕๐๓,๔๘๗.๖๔ บาท (ห้าแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply