ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 651,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประกาศสอบราคา

2. ราคากลาง

3. แบบ ปร.4

4. แบบ ปร.5-6

5. เอกสาร Ebidding

Loading

Leave a Reply