ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,717.42 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Attachments

Leave a Reply