ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 849,168.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศ
  2. ร่าง TOR

Loading

Leave a Reply