ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 596,518.90 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศ 
  2. ราคากลาง 
  3. ราคากลาง ปปช. 
  4. แบบแปลน 
  5. ค่า K 

Loading

Leave a Reply