ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ณ บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 135,943.50 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply