ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 461,536.57 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply