มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ,นายชัยเดช อภิวัฒน์กุล รองนายก อบต.ป่ากลาง, นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกอบต.ป่ากลาง, นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการ นายกอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางชง กาญจนศิริปกรณ์ บ้านเลขที่ 157 ม.1 ,นายอดิเรก อาทินาถ บ้านเลขที่ 192 ม.3 และนางธนารีย์ แซ่จ๋าว บ้านเลขที่ 154 ม.2   

Loading

Leave a Reply