วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตา
หลวง ราคากลางที่ตั้งไว้ ๕๒๖,๑๑๗.๒๒ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์ถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

Loading

Leave a Reply