สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6 ราคากลาง 418,400.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ กช. 05/2559 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2.ปรับปรุงราคา  3. ราคากลาง

Loading

Leave a Reply