สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5479-2443 ต่อ 03 ในวันเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม 

Loading

Leave a Reply