โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 จุด บริเวณอ อบต.ป่ากลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สาธารณะของหมู่บ้าน และบ้านของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกและแก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตําบลป่ากลางได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรืนและสามารถเก็บน้ำฝนลงใต้ดินทําให้มีน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือกันของคนในชุมชน
5. เพื่อเป็นจุดสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและสามารถให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายผลต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply