โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำล้น อ่าง กสช. หมู่ที่ 7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำล้น อ่าง กสช. หมู่ที่ 7 งบประมาณ 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง 131,900.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 20/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

Loading

Leave a Reply