โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เชื่อมตำบลศิลาเพชร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,717.42 บาท (สามล้านหกแสนหกมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. ประกาศ
  2. ร่างขอบเขตงาน TOR
  3. เอกสารประกวดราคา

 1,504 total views,  2 views today

Leave a Reply