โครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 873,738.46 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 795,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 866 total views,  2 views today

Leave a Reply