โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านซ้าย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านซ้าย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 157,311.97 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ราคากลาง 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 24/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

Loading

Leave a Reply